Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť:

Dotka, s. r. o.
IČO: 52 172 872
DIČ: 2120957355
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 43984/T
so sídlom: Jána Dalloša 1370/2, 925 21 Sládkovičovo

Kontaktné údaje:
E-mail: ahoj@nigelita.sk
Telefón: +421 902 787 896
www.nigelita.sk

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Dotknutá osoba, teda Kupujúci (v prípade, ak je fyzická osoba) poskytuje Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Predávajúci poskytuje len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu tretej osobe. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:

 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s doručovaním tovaru;
 • spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií.

Doba uchovania

Ak osobné údaje spracovávame na základe plnenia právnych povinností, nemusíme získať pre takéto spracovanie súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame  identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach a faktúrach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník;
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa;
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku;
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované v období nevyhnutnom pre plnenie zmluvy o predaji, ako aj nárokov na reklamáciu, ako aj potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obhajoby voči nárokom, ktoré môžu byť smerované proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dátumu, kedy ste nám údaje poskytli. 

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči Predávajúcemu:

 1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
 2. Právo na to, aby Predávajúci opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
 3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 4. Právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Predávajúci nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u Predávajúceho.
 7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany Predávajúceho, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 8. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: písomne na adrese sídla Predávajúceho alebo na elektronickej adrese info@vreckonos.sk.

Používanie cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).

Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Dotknutá osoba môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 3. 2021.

Späť do obchodu