Obchodné podmienky

Článok I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Dotka, s. r. o. , so sídlom Jána Dalloša 1370/2, 925 21, Sládkovičovo, IČO: 52 172 872, DIČ: 2120957355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.  43984/T, e-mail: ahoj@nigelita.sk, tel.: 0902787896, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného 
Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.nigelita.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete.
 
Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01, Trnava 1.
 

Článok II
OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 
Odoslanie vyplnenej objednávky Kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. 
 

Článok III
CENA TOVARU

 
Všetky ceny tovarov v e-shope sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie a za platbu. Náklady na doručenie sú uvedené na stránke www.nigelita.sk/doprava-a-platba a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu za tovar vrátane nákladov na dodanie a platbu.
 
Náklady na poštovné a balné:
Cena za poštovné a balné je pre objednávky do hodnoty 70 € vo výške 3,50 € cez Slovenskú poštu.
Cena za poštovné a balné pre objednávky v hodnote 70 € vrátanie a viac je zdarma.
  

Článok IV
PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

 
Platby sa realizujú v eurách, pričom Kupujúci môže cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru zaplatiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 
 • platbou vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu: 2701599350/8330, IBAN: SK2383300000002701599350, vedený vo Fio banke, a. s.;
 • platba na dobierku cez Slovenskú poštu na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu: 2701599350/8330, IBAN: SK2383300000002701599350, vedený vo Fio banke, a.. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 1,30 €

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou cena tovaru vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru.V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú Kupujúcim v objednávke. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku Kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 
Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 
Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu Kupujúceho.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.nigelita.sk/doprava-a-platba/.
 
Súčasťou objednávky je povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu Predávajúcemu za objednaný tovar.
 
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 10 pracovných dní.Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 

Článok V
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 
Postup pri reklamácii tovaru: 
 1. Čo najskôr nás o vade informuj e-mailom na ahoj@nigelita.sk alebo poštou na Dotka, s. r. o., Jána Dalloša 1370/2, 925 21 Sládkovičovo. Pre uľahčenie môžeš použíť vzor Reklamačného protokolu.

 2. Zabaľ tovar a pošli ho na adresu: 

  Dotka, s. r. o.
  Spartakovská 18
  917 01 Trnava

  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

Článok VI
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

 
Kupujúci - spotrebiteľ - je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ, a to pri nákupe tovaru na diaľku (napr. cez e-shop).Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 
 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného Formulára pre odstúpenie od zmluvy.
 
Odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe doručí na:
 
Dotka, s. r. o.
Spartakovská 18
917 01 Trnava
 
alebo
 
elektronicky na ahoj@nigelita.sk
 
 
Následne Kupujúci doručí tovar na:
Dotka, s. r. o.
Spartakovská 18
917 01 Trnava
 
Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 
Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe.Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy.
 
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode.Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
 
Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 
 
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • tovar vyhotovený na objednávkuči na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa);
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiuakosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty);
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodná bielizeň, sterilné balenia, potraviny a pod.);
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry(predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil);
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy(predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale);
 • digitálny download  (napríklad e-booky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad ak si zákazník objedná palivo, ktoré mu dolejete do nádrže);
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal);
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 
Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vreckonos.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.
 
Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
 
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur s DPH. 


 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť:Dotka, s. r. o.
IČO: 52 172 872
DIČ: 2120957355
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 43984/T
so sídlom: Jána Dalloša 1370/2, 925 21 Sládkovičovo

Kontaktné údaje:
E-mail: ahoj@nigelita.sk
Telefón: +421 902 787 896
www.nigelita.sk

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.Dotknutá osoba, teda Kupujúci (v prípade, ak je fyzická osoba) poskytuje Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Predávajúci poskytuje len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu tretej osobe. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:

 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s doručovaním tovaru;
 • spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií.

Doba uchovania

Ak osobné údaje spracovávame na základe plnenia právnych povinností, nemusíme získať pre takéto spracovanie súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame  identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach a faktúrach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník;
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa;
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku;
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú spracované v období nevyhnutnom pre plnenie zmluvy o predaji, ako aj nárokov na reklamáciu, ako aj potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nárokov alebo obhajoby voči nárokom, ktoré môžu byť smerované proti nám – nie však dlhšie ako 10 rokov od dátumu, kedy ste nám údaje poskytli.  

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči Predávajúcemu:

 1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
 2. Právo na to, aby Predávajúci opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
 3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 4. Právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Predávajúci nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u Predávajúceho.
 7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany Predávajúceho, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 8. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: písomne na adrese sídla Predávajúceho alebo na elektronickej adrese ahoj@nigelita.sk.

Používanie cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Dotknutá osoba môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 3. 2021.

Späť do obchodu